Saturday, August 9, 2008

האולימפיאדה

שיחת הבוקר היתה סביב טקס הפתיחה

איזה יופי
איזה מרשים
איזו הפקה

כל סיני תרם כמה דולרים למען הטקס
כמה ילדים! כולם התמוגגו והתפעלו

שאלתי אם הם זוכרים שזו מדינה טוטאליטרית ושאף אחד לא התנדב שם מרצונו
כן אבל הם השתפרו לעומת שנות התשעים, השיבו לי
גם קצירת איברים מאסירים זה עדיין נחשב שיפור, שאלתי
טוב, גם עדיין קיים שם עונש מוות, השיבו לי

No comments: