Saturday, August 9, 2008

האולימפיאדה

שיחת הבוקר היתה סביב טקס הפתיחה

איזה יופי
איזה מרשים
איזו הפקה

כל סיני תרם כמה דולרים למען הטקס
כמה ילדים! כולם התמוגגו והתפעלו

שאלתי אם הם זוכרים שזו מדינה טוטאליטרית ושאף אחד לא התנדב שם מרצונו
כן אבל הם השתפרו לעומת שנות התשעים, השיבו לי
גם קצירת איברים מאסירים זה עדיין נחשב שיפור, שאלתי
טוב, גם עדיין קיים שם עונש מוות, השיבו לי

Sunday, August 3, 2008

משטרת ההגירה

עד שלא ראיתי במו עיני לא באמת הפנמתי את החוויה

איכשהו, הקונספט לפיו עוצרים אדם לפי צבע עורו - במקרה שראיתי היום הוא היה אפריקאי - ובודקים לו את התעודות, משהו שם לא מסתדר טוב

זה היה מזעזע

אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק עם המשטרה הזו תיכף ומיד