Sunday, August 3, 2008

משטרת ההגירה

עד שלא ראיתי במו עיני לא באמת הפנמתי את החוויה

איכשהו, הקונספט לפיו עוצרים אדם לפי צבע עורו - במקרה שראיתי היום הוא היה אפריקאי - ובודקים לו את התעודות, משהו שם לא מסתדר טוב

זה היה מזעזע

אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק עם המשטרה הזו תיכף ומיד

No comments: