Saturday, August 4, 2007

קנה מפתח מפועל ערבי

זו היתה הכותרת ליד האדם שקנה מפתח מאחד הפועלים כדי להכנס לדירה שרכש מחפציבה

זה היה בערוץ הממלכתי - לא להאמין

דמיינו לעצמכם כותרת דומה בערוץ הממלכתי הצרפתי - קנה מפתח לדירה מפועל יהודי - אוי אילו מטעמים היו עושים מזה כאן - גזענות - שונאי יהודים

No comments: