Sunday, May 20, 2007

שדרות

אני לא מצליח להבין איך תושבי שדרות שורדים זמן כה רב תחת הפגזות.

אני בטוח שאם היו מפגיזים את תל אביב - המדינה היתה מתנהגת אחרת.

אולי זה הריחוק מן המרכז, אולי תפישתה של האוכלוסיה בעיני הממשלה, לא משנה הסיבה, לי זה צורם וכואב.

אין סיבה ואין תירוץ.

אם הייתי תושב שדרות, הייתי לוקח את משפחתי ועובר להתגורר באוהל מול משכנו של אולמרט

No comments: